HELP!

Vaak is het moeilijk om hulp te vragen.
Soms zijn de problemen te groot, soms te klein en soms onmogelijk op te lossen in jouw ogen.

Maar hoe mooi is het dat er mensen zijn die jou aan de hand willen nemen en samen met jou die problemen aan willen gaan en, nog mooier, naar Jezus toe te gaan, want voor Hem is niets onmogelijk! Jezus biedt jou, heel liefdevol, weer hoop en herstel!

Jezus citeerde dan ook vanuit Jesaja 61:1-3:

De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.

Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is gekomen, maar ook de dag van Zijn toorn tegen hun vijanden.

Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as; vreugde in plaats van rouw; lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken terwille van Zijn eigen glorie.

Waar begint de hulp binnen de gemeente

De eerste plaats waar zorg wordt geboden is natuurlijk de kleine groep . Dit zijn hele waardevolle groepen waar je in vertrouwen dingen kunt delen met elkaar. De taakgroep Zorg ziet de kleine groepen als een belangrijke schakel in de behoefte van de gemeenteleden, gasten en de mensen die wonen in een wijk van de kleine groepsleden. Uitreiken naar en zorgen voor elkaar. Dát is gemeente zijn! 

Wanneer de hulp voor mensen in de kleine groepen ontoereikend is, kan het zorgteam ingeschakeld worden. Het zorgteam gaat een stapje verder in persoonlijke of praktische zorg.

Zit je niet in een kleine groep dan kan je ook contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

Professionele hulpverlening

Voor God is geen probleem te groot, maar het kan zijn dat onze kennis en ervaring binnen het EGMA Zorgteam niet toereikend is, dan kunnen wij in overleg met jou/jullie professionele hulpinstanties inschakelen die (een deel van) de begeleiding over kunnen nemen. Er zijn goede contacten met professionele psychologen en hulpverleners.

De taakgroep Zorg bestaat uit diverse onderdelen:

Het pastoraat wordt gedaan door het pastoraal kernteam dat bestaat uit een aantal mannen en vrouwen die zich hebben toegewijd om pastorale gesprekken te voeren en met deze mensen te bidden.

Dit kan één gesprek zijn, maar er kunnen ook meerdere gesprekken plaatsvinden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in teams van 2 personen;

dit kan een echtpaar zijn of twee mannen of 2 vrouwen.

Een echtpaar kan mannen en vrouwen begeleiden, daarnaast begeleiden mannen, mannen en vrouwen, vrouwen.

Contactpersonen: Friso & Lonneke van der Wildt

Wanneer je merkt dat er binnen je huwelijk dingen zijn waar jullie tegenaan lopen, dit hoeven niet altijd grote problemen te zijn, maar waar jullie samen gewoon niet uitkomen, is er een team van echtparen samengesteld die jullie heel graag willen begeleiden.

Juist om er met een ander echtpaar over te praten, kom je vaak tot nieuwe inzichten.

En natuurlijk zoeken we Gods tegenwoordigheid hierbij. Hij heeft immers het huwelijk ingesteld en Hij wil het beste uit jullie halen als unieke personen en dat jullie elkaar juist mogen versterken!

Contactpersonen: Friso & Lonneke van der Wildt

De bezoeken die afgelegd worden zijn hoofdzakelijk aan zieken en ouderen en bij jubilea en verjaardagen van 75+. De jongeren zijn hier tegenwoordig ook bij betrokken en bezoeken een deel van de 75+. Een mooi initiatief!

Contactpersoon: Graece Koehl

Het gebedsteam is een vaste groep bidders die voor je klaarstaan om na de dienst met je te bidden.

Zij zijn er in groepjes van twee en blijven achter in de grote zaal, waar je voor gebed terecht kunt. Geen probleem is te groot! Dus wanneer je ergens mee zit, schroom niet en loop naar iemand van het gebedsteam toe.

En weet, samen in gebed is: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden (matt.18:20)’.

Ook wanneer er een oproep wordt gedaan tijdens de dienst zal het gebedsteam klaarstaan om met mensen te bidden. Dit gebeurt vooraan in de grote zaal.

Contactpersoon: Leo & Ria Rombouts

Voor noden en/of ziekten van jezelf, naasten en familieleden is er een “gebedskamer”. Dit is een e-mailadres waar je gebed kunt vragen. Het team van thuisbidders gaat dan in gebed voor jou! Je kunt in de mail kort de gebedsvraag aangeven. Je kunt mailen naar gebedskamer@egma.nl 

Contactpersoon: Brenda Verduijn

OP WEG NAAR HERSTELAVONDEN
Jaarlijks biedt de EGMA een serie van zeven herstelavonden.
Durf jij de uitdaging aan te gaan om de op weg naar herstelavonden te volgen die jou helpen om in vrijheid te leven, vrede te ervaren en een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen?
De avonden zijn zo ingedeeld: start met een gezamenlijke bijeenkomst van de deelnemers waarin een boodschap wordt gedeeld. Vervolgens een opdeling in vaste kleine groepen, die begeleid worden door twee mensen van het zorgteam, waarin je met elkaar in gesprek gaat en waarin met elkaar wordt gebeden.

Contactpersoon: Sandra van der Ree (Herstel@Egma.nl)

Dit is praktische hulpverlening die door EGMA aangeboden wordt. Dit kan materiële hulpverlening zijn of gewoon persoonlijke ondersteuning in huis of bij ziekte. Ook wordt er geholpen om mensen in contact te brengen met diverse instanties. De diaconie levert niet alleen materiële hulp of persoonlijke zorg, maar kijkt ook naar de oorzaken waardoor iemand in een bepaalde situatie terecht is gekomen. In sommige gevallen is er ook geestelijke hulpverlening nodig. Diaconie omvat ook coaching bij budgettering en praktische zorg voor mensen. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook schuldhulpmaatjes actief binnen de gemeente. Zeker in tijden van onzekerheid hebben mensen helaas meer met de diaconie te maken.

Contactpersonen: Graece Koehl  (Diaconie@egma.nl)

Waar kan ik terecht met mijn hulpvraag?

Als je hulp zoekt en je komt niet bij ons in de kerk dan willen wij je ook een helpende hand bieden. Je hoeft alleen maar contact met ons op te nemen via onderstaand formulier.
Zoek je hulp?

Je kan één van de contactpersonen persoonlijk aanspreken of via onderstaand contactformulier of zorg@egma.nl

Het Zorgteam versterken?

Ligt jouw hart ook bij het uitreiken naar anderen en wil je dienstbaar zijn bij deze zorg, dan kun je contact opnemen met de taakgroepleiders Friso en Lonneke van der Wildt. Je kunt hen aanspreken of contact met hen opnemen via zorg@egma.nl

Als u niet in de gemeente komt kun jij ook hulp vragen via onderstaande e-mail.