Extra vragen voor de menukaart

Week 10

1. Zondag 11 april werd gezegd dat de vrucht die in ons leven zichtbaar wordt het resultaat is van de (vele) uren die we bij de Vader doorbrengen als niemand kijkt.
Denk nog eens rustig na over deze zin.
In hoeverre motiveert het je om dagelijks tijd met de Vader door te brengen?

2.Lees nog eens Johannes 15:1-8 over de wijnstok en de ranken. De nadruk werd gelegd op ‘zonder Mij kun je niets doen’. Je kunt het naluisteren van 8.00 tot 10.58 minuut.
Tot welke keuzes leidt deze zin voor jou?

3.David liet een wijnrank zien die al enige tijd los van de wijnstok was. De zin in vers 4 ‘Een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen’, werd hiermee zichtbaar gemaakt.
Welke omstandigheden zorgen er bij jou voor dat je soms los van de wijnstok toch probeert om vrucht te dragen?
Wat moet er misschien anders in je leven zodat je prioriteit geeft aan ‘het blijven in de wijnstok’?

4.Er is vertrouwen op God voor nodig om allereerst tijd te nemen om je te verbinden met de wijnstok, terwijl je op dat moment ook nog van alles aan werk hebt te doen.
Luister nog eens wat hierover werd gezegd 19.25-22.03 minuut.
Bespreek eens met je reismaatje(s) in hoeverre jullie dat vertrouwen op God hebben.

5.Naast elkaar werden een wolkenkrabber en een ijsberg getekend. Luister nog eens 24.10-27.21 minuut.
Vertel elkaar of je het aantrekkelijk vindt om die wolkenkrabber te bouwen.
Welke reden(en) heb jij om het principe van de ijsberg te omarmen?

6.‘God kan grote dingen doen, als ik niets doe’ (28.50-29.10 minuut).
Wat betekent deze zin voor jou?

7.Van 30.11 tot 31.18 gaat het over het belang van de reismaatjes. Als je samen optrekt kan je overwegen om dit uit te breiden tot een groepje van drie of vier personen.
Welke afspraken hebben jullie al over hoe jullie verder gaan?

Week 9

1. Zondag 4 april werd er gesproken over de koperen hemel als gevolg van onze zonden. Deze koperen hemel liet de scheiding zien tussen God en ons. Maar deze scheiding is nooit Gods plan geweest. Beluister nog een keer het gedeelte van 10.50 tot 13.04 minuut.
Schrijf eens een gebed waarin je God dankt dat Hij deze scheiding heeft opgeheven, door Zijn Zoon naar de aarde te laten gaan om vervolgens daar voor ons te sterven.

2. Het doel van deze 10-weekse-reis ‘Weg van Hem’ is dat we leren om dagelijks de weg naar het Vaderhart van God te gaan. Satan doet serieuze pogingen om je daarbij tegen te werken.
Wat merk jij daarvan? Op welke manier ben jij actief om die tegenwerkingen te overwinnen?

3. Lees nog eens Matteüs 6 :19 -21.
Welke aardse en welke hemelse schatten ben jij aan het verzamelen?
Hoe is jouw tijd en energie over beide verdeeld? (Luister nog eens 31.16- 34.17 minuut)

4. Wat betekent voor jou de uitspraak ’De Bijbel is door God niet aan mij gegeven om over te discussiëren maar om een veranderende invloed op mijn leven te hebben’.

5. Paulus schrijft in een brief aan Timotheüs (6:12) ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent …’.
Strijden en winnen zijn woorden die aangeven dat er sprake is van ‘je best doen, actie, keuzes maken, enz.’. Op welke manier(en) ben jij actief bezig met je geloof?

6. Zondag 4 april ging over het verschil tussen tijdelijk en eeuwig, zichtbaar en onzichtbaar, het verzamelen van aardse schatten en het verzamelen van hemelse schatten.
Er werd opgemerkt dat het nodig kan zijn om keuzes te maken. De keuze kan zijn om ergens mee te stoppen of om juist ergens met beginnen.
Welke keuzes zouden jou helpen om meer aandacht en tijd te besteden aan je dagelijkse weg met God?

Week 8

1.De prachtige Bijbelverzen in Romeinen 8: 31-38 worden ook wel het zegelied genoemd.
Laat deze verzen nog eens rustig op je inwerken.
Wat betekent het voor jou dat Jezus bij de Vader voor jou bidt (:34)?

2. In de preek werd een zin teruggehaald uit de eerste zondag van deze reis ‘Zoek niet alleen Mijn handen, zoek Mijn aangezicht’. Luister nog eens 5.20 tot 6.12 minuut.
Vertel eens aan je reismaatje wat deze zin voor je betekent.
Is er afgelopen week iets in je ‘zoeken’ veranderd?

3. In Handelingen 6 en 7 lees je over Stefanus die uiteindelijk door steniging gedood werd.
In de menukaart van je reisgids gaat het in de laatste vraag over ‘de stilte van God’.
Denk eens na over deze vraag en lees daarbij ook Handelingen 7: 55 en 56.

4.Heb je behoefte aan antwoorden op de vragen over lijden en onverhoorde gebeden?
Verandert jouw behoefte aan antwoorden op de momenten dat je dicht aan het Vaderhart van God bent? Zo ja, wat houdt die verandering in?

5. We herkennen in onszelf (mogelijk ook bij anderen) dat er een diep verdriet kan zijn over een onverhoord gebed, Arjen gaf daar een persoonlijk voorbeeld van. Luister nog eens 33.40 tot 36.51 minuut. Wat doe jij met zo’n verdriet?
Wat vind je van de zin ‘ik huil niet tegen God maar met God’? (35.15)
Vind jij verdriet een uiting van ongeloof?
Zet God ons even apart als we huilen en mogen we pas weer bij Hem komen als we uitgehuild zijn?
(35.57 tot 36.51)

6. C.S. Lewis merkte op dat de uitwerking van zijn gebeden niet was dat daardoor God veranderde maar dat hijzelf veranderde. Wat herken jij van deze uitspraak in je eigen leven?

Week 7

1. Waarom zouden we in ons gebed iets aan God vragen, terwijl Hij al weet wat we nodig hebben? Lisa noemde zondag 21 maart drie redenen. Luister nog eens van 6.25 tot 8.50 minuut.
Herken je deze redenen?
Op welke manier stimuleren ze jou om veel aan God te vragen?

2. Lees en overdenk rustig de Bijbelverzen Filippenzen 4:6-7.
Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.
(Vertaling ‘Het Boek’)

Probeer dit Bijbelvers eens in praktijk te brengen voor enkele vragen die jij aan God hebt.

3. Zondag 21 maart werd een uitspraak van Hudson Taylor (evangelist in China) herhaald:
‘Het gaat niet om een groter geloof, maar om geloof in een grotere God’.
Hoe kan jouw geloof in God groeien? (luister nog eens van 9.58 tot 12.07 minuut)

4. We kunnen groeien in het doen van voorbede; onze voorbede kan krachtiger worden.
Er werden op 21 maart vier aspecten genoemd (18.10 tot 22.30 minuut): informatie, inspiratie, ‘heilige’ woede, samen bidden.
Pas dit deze week eens toe op jouw gebed voor personen en/of situaties.

5. Gebruik blz.152 van je reisgids om namen en situaties in te vullen waarvoor jij wil bidden.
Bid in je tijd met God liever met aandacht voor twee of drie onderwerpen dan dat je een lange lijst in één keer in gebed brengt.
Gebruik deze bladzijde (of een extra boekje) ook om op te schrijven wat Gods antwoord is op jouw gebed.

Week 6

1.Aanbidding betekent o.a. neerbuigen, diep respect tonen, dienen, iemand kussen met woorden.
Wat bedoel jij als je zegt ‘ik aanbid God’?

2.Luister nog eens naar het stukje in de preek van zondag 14 maart van 19.10 tot 20.20 minuut.
De vraag die deze morgen gesteld werd: ‘Waarom zouden we God aanbidden als we Hem in de aanbidding niets nieuws vertellen? God weet immers al dat Hij de Schepper is en betrouwbaar is en liefdevol is’. Het antwoord dat gegeven werd: ‘niet omdat God dat nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben’.
Kan jij aan je reismaatje uitleggen waarom jij aanbidding nodig hebt?

3.In Handelingen 16: 22-25 wordt beschreven dat Paulus en Silas stokslagen krijgen en daarna worden opgesloten in de gevangenis. In die situatie gaan ze bidden en lofliederen zingen.
Welke gevangenis is er misschien in jouw leven?
Wat heb jij nodig om in jouw gevangenis God te eren met aanbidding?

4.Het gebed in Handelingen 4 : 24-30 bevat aanbidding en tot slot een vraag. De aanbidding is ruim meer dan de helft van het gebed en pas daarna stellen ze hun vragen aan God.
Probeer deze week eens om je gebeden te beginnen met ruim de tijd te nemen voor aanbidding en breng pas daarna je vragen bij de Heer.

5.Ook als David daarvoor misschien niet ‘in de stemming’ is, gaat hij God toch aanbidden.
Lees bijvoorbeeld Psalm 103 waar hij zijn ziel de opdracht geeft ‘Prijs de Heer’.
In welke omstandigheden zeg jij tegen je ziel ‘Prijs de Heer’?

6.In de Psalmen (o.a. 8, 19, 33, 95, 103) en andere Bijbelboeken vind je inspiratie om je woordenschat uit te breiden om God te aanbidden. Het idee werd genoemd om een ABC te maken met woorden waarmee jij God kan aanbidden.
Schrijf ze eens op en verrijk daarmee je aanbidding.

Week 5
 1. Omdat gebed ons de gelegenheid geeft om met onze hemelse Vader in gesprek te gaan, zeggen we ‘Gebed is Gods geschenk aan ons’. Ervaar jij gebed ook als een geschenk van God?
 2. Johannes ziet dat onze gebeden in de hemel tot een reukwerk voor God worden gemaakt (Openbaring 8: 3 – 4). Dit betekent dus dat gebed niet alleen Gods geschenk aan ons is, maar ook ons geschenk aan God. Jouw gebed verheugt het hart van de Vader.
  Vertel elkaar eens wat dit met je doet.
 3. In deze tijd ‘praten’ we vaak met elkaar via Facebook, Twitter, een app enz. Het is kort en helaas vaak oppervlakkig. Maar een goed gesprek vraagt tijd. Ook ‘een goed gesprek’ met God vraag t tijd.
   Zondag ging het over de eerste zin die Jezus ons leert bidden ‘Onze Vader in de hemel’.
  – Wie is de Vader voor jou. Schrijf het eens op, en vul het de komende dagen aan als er nieuwe woorden in je opkomen.
  – Bid mee met alle stemmen in de hemel. Daar klinken, dag en nacht, de woorden uit
  Openbaring 4 :8 en 11. Doe eens twee of drie minuten mee en ervaar wat het met je doet.
 4. Vraag 3 is een oefening (leren is tenslotte oefenen 😊) om niet gelijk te gaan bidden of danken maar om eerst contact te maken met onze Vader en met de hemel.
  Zondag werd opgemerkt dat je daarna op een andere manier gaat bidden. Je gaat dan minder aan God vertellen wat jij wil en meer aan Hem vragen wat Hij wil.
  Hoe beleef jij dit en bespreek dit ook eens met je reismaatje(s).
 5. Bidden is een activiteit in de geestelijke wereld. De werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de vrije toegang tot Gods troon kunnen we met onze natuurlijke ogen niet zien.
  – Vraag in je gebed of de Heilige Geest je wil helpen om steeds meer zicht te krijgen op dat wat in de geestelijke wereld is.
  – Luister eens naar Opwekking 187 en zing het als een gebed tot de Heilige Geest
  https://youtu.be/yJcLX8hwIfE    

Tekst:
Open mijn ogen, ‘k wil Jezus, mijn Heer zien.
Open mijn ogen, opdat ik U zien kan.
Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor.
Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam.

Week 4
 1. Elke week vind je op de landingspagina onder de button ‘Weg van Hem-Preken’ ook een geschreven samenvatting van de preek. Lees deze nog eens rustig door en bedenk welke zin/opmerking/tip voor jou op dit moment belangrijk is.
 2. In het ‘onze Vader’ (Matteüs 6:9 e.v.) staat de zin ‘laat Uw wil gedaan worden’. Dit is dus anders dan bidden ‘wil U doen wat ik wil’. Zondag werd het onderscheid gemaakt tussen ‘Gods agenda’ en ‘onze agenda’.
  Bedenk en bespreek eens welke invloed je gebedshouding heeft op het thema van deze week ‘luisteren’.
 3. Zondag werd opgemerkt ‘Terwijl wij de Bijbel lezen, leest de Bijbel ons’.
  Bedenk eens welk Bijbelvers (of Bijbelverzen) een merkbare invloed op jouw leven heeft gehad. Deel dit eens met anderen of stuur het als een reiservaring naar https://www.egma.nl/weg-van-hem/
 4. Als je stil bent (en gaat luisteren naar God), vind je het dan nodig dat er vervolgens iets gaat gebeuren in die stilte?
  Of is het voor jou ook oké als er ‘niets’ gebeurt en je in die stilte alleen in Gods aanwezigheid bent?
Week 3
 1. Muziek kan enorm helpen om ‘de deur achter je te sluiten en vervolgens stil te worden’. De samenkomst op zondag 21 februari begon met zo’n lied https://youtu.be/-Wt1F29MhTg
  ‘Stil, mijn ziel, wees stil’. Welke woorden in dit lied spreken jou het meeste aan?
  Je kunt hierbij ook Psalm 62 lezen. Herlees de verzen 2 en 6 tot en met 9 nog eens.
 2. Vind je het vaak moeilijk om ‘stil te worden’? Mogelijk helpt het volgende ook jou.
  (uit het boek ‘Hoe moet je bidden’ van Pete Greig blz. 56 – 58)
  • Neem een houding aan (zitten, liggen, staan, …) die jij prettig vindt.
  • Lees hierover blz. 47 van je reisgids om te leren tot een rustige ademhaling te komen.
  • Herhaal op het ritme van je ademhaling eenvoudige Bijbelse woorden.
   Bijvoorbeeld, bij het inademen, ’Kom Heilige Geest’ en adem uit met ‘Hier is mijn leven’.
   Of n.a.v. Psalm 139 ‘U kent mij helemaal’ en ‘U legt Uw hand op mij’.
   Richt hierbij je aandacht op God.
   (- En als je afgeleid wordt door iets wat je  bijvoorbeeld beslist nog moet doen, schrijf het dan kort op een briefje naast je en wees vooral niet teleurgesteld!
   Na het opschrijven, ga je verder met ontspan-ademhaling-spreek)
 1. Stil worden is moeilijk als een situatie, in je eigen leven of van iemand die jij goed kent, allerlei blijde of verdrietige emoties in jou losmaakt. Kies er eens voor om die situatie aan God te vertellen door het op te schrijven. Schrijf ook over de emoties die je voelt.
  Wat je schrijft kunnen losse woorden zijn, onsamenhangende zinnen, enz. Als je denkt dat het af is, lees het dan hardop voor.
  Je mag weten dat God er ook bij is. Hij luistert, Hij houdt van je, Hij heeft je begrepen.
 2. Stil worden, tijd nemen voor gebed en Bijbellezen kan soms ook de vraag oproepen ‘wat leer ik hier nu van?’ of ‘wat heb ik er aan gehad?’.
  (Luister nog eens naar de samenkomst op 21 februari van 12.48 tot 13.32 minuut.)
  Herken je deze vragen? Zo ja, wat is voor jou de reden om in die situatie toch door te gaan?
 3. Zondag 21 februari werd gezegd (15.57 tot 16.27 minuut)
  Als we de dag beginnen in onze binnenkamer met God, zal dit in de 24 uur daarna zijn uitwerking niet missen. We beleven alles in die dag bewuster met God en zijn in alles steeds op Hem gefocust. Je relatie met Hem zal dieper worden.
  Bespreek eens met je reismaatje in hoeverre dit ook jullie ervaring is.

Tip.
Ben je nog niet zo gewend om regelmatig in de Bijbel te lezen, maak dan gebruik van het leesrooster op de site https://www.egma.nl/weg-van-hem/ onder de knop LEESROOSTER     

Week 2
 1. Welke verschillen ervaar jij tussen bidden terwijl je ‘onderweg‘ bent en bidden ‘in je binnenkamer’?
 2. Ferdy noemde enkele Bijbelverzen die iets zeggen over wat er met ons gebeurt als we zijn in Gods aanwezigheid. Overdenk deze nog eens: Psalm 16 : 11, Jesaja 26 : 3, 2 Korintiërs 3 : 18.
 3. In zijn boek over bidden schrijft Theo van den Heuvel op blz. 74 wat bidden voor hem betekent.
  Bidden is zijn bij de Vader die zegt ‘Ik Ben’ en dat jij mag zeggen ‘Hier ben ik’. De Vader nodigt ons uit en wij mogen dichtbij komen. We mogen rusten in Zijn aanwezigheid.
  Vertel eens wat bidden voor jou betekent.
 4. Hebreeën 11: 6 zegt dat er beloning is voor wie God zoeken. Aan welke beloning denk jij? Mogelijk denk je aan meerdere dingen. Beluister nog eens wat Ferdy er over zei (vanaf 17.10 tot 18.30 minuut).
Week 1

Ben je nog niet moe gewandeld dan nodigen we je uit om nog wat extra stappen te zetten.

 1. Zondag 7 februari werd er gesproken over het zoeken van ‘Gods handen’ en van ‘Gods aangezicht’. Je kunt het in de video vanaf 19.20 tot en met 22.40 opnieuw beluisteren.
  Wat is voor jou het verschil?
 2. Zondag 7 februari werd Genesis 3 : 9 aangehaald. ‘Waar ben je?’. Deze uitnodigende vraag stelt God nadat de mens zojuist de relatie met zijn Schepper heeft verbroken (Genesis 3 : 1-13).
  Wat zegt deze vraag over Gods liefde voor ons?
 3. We hebben in week 1 naar onszelf gekeken en onszelf cijfers gegeven. Sommigen werden er mogelijk blij van en anderen misschien wat gefrustreerd.

  Lees over het beoordelen van jezelf 2 Korintiërs 13 : 5 (‘Onderzoek uzelf of u in het geloof bent….’).
  Lees ook Romeinen 8 : 1 (‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn’).


  Wat vind je, met deze twee teksten in gedachten, van de volgende uitspraak van Jan Poole?

  ‘Door mijn tevredenheid loop ik niet gefrustreerd rond met een gevoel van falen
  en mijn ontevredenheid dwingt me om te blijven groeien’.
Circel iconen WvH_grote_i_petrol_

VRAAG & ANTWOORD

Circel iconen WvH_wolkjes_petrol

REISERVARINGEN

Circel iconen WvH_liederen_

LIEDEREN

Circel iconen WvH_kinderen_petrol_

KIDS

Circel iconen WvH_openbook_petrol_

LEESROOSTER

Circel iconen WvH_preek_

WEG VAN HEM-PREKEN

Circel iconen WvH_stapelboeken_petrol

BOEKENTIPS

Circel iconen WvH_Menu

 EXTRA VRAGEN MENUKAART

Circel iconen WvH_gloeilamp_petrol_

REISTIPS