Wie zijn wij

De EGMA is niet een gebouw, maar de EGMA is een groep van mensen die met elkaar God willen dienen. Het gaat in onze kerk dus niet alleen om datgene wat binnen de kerkmuren gebeurt, maar om de individuen die gezamenlijk Jezus volgen en dat dus elke dag van de week doen op de plek waar zij zijn.

De gemeenschap zoals we die nu met elkaar vormen is al ontstaan in 2003 en in de loop van de jaren zijn er een aantal andere kerken aan de onze toegevoegd. Inmiddels heeft de EGMA bezoekers vanuit de hele regio.

De EGMA is een onafhankelijk kerkgenootschap en is geen onderdeel van een denominatie of een andere overkoepelende organisatie. Wel heeft de EGMA een breed netwerk in Nederland en daarbuiten met andere kerken en organisaties waar we mee kunnen optrekken, klankborden en aan wie advies kunnen vragen indien nodig.

In onze omgeving participeert de EGMA in interkerkelijke verbanden en projecten, zoals onder andere in de Voedselbank, de week van gebed en Raad van Kerken. Ook is er contact met de gemeente Maassluis en zijn veel van onze gemeenteleden betrokken in allerlei stichtingen en maatschappelijke projecten.

Onze Kernwaarden 

De cultuur die wij in de EGMA nastreven is gebaseerd op vijf kernwaarden. Dit zijn waarden die wij belangrijk vinden en die bepalend zijn voor de keuzes die we maken en de manier waarop we dingen doen. Deze kernwaarden zijn:

Wij beginnen bij God

We willen niets doen op eigen kracht, maar we zoeken God in alles en willen het van Hem ontvangen. Hij is het startpunt van alle dingen die we ondernemen.  

Wij hebben compassie

Zoals het hart van Jezus bewogen was voor mensen die uitgeput en hulpeloos waren, zo willen wij ook omzien naar elkaar. Vanuit Gods liefde voor ons hebben we anderen (onvoorwaardelijk) lief.

Wij zien het beste in elkaar

We geloven dat ieder mens uniek en waardevol is gemaakt door God. We zoeken naar de potentie die God in de ander heeft gelegd.

Wij zijn open en transparant

Wij zijn aanspreekbaar en corrigeerbaar. We hebben geen verborgen agenda.

Wij geven het beste wat we hebben

We zetten ons toegewijd in en wat we doen, doen we goed.

Onze Visie

Wij geloven dat de kerk door God is ingesteld en dat alle volgelingen van Jezus Christen samen één geheel vormen, namelijk de gemeente van Christus. In de bijbel is een opdracht verwoord voor alle gelovigen, namelijk:

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”
(Matt. 22:37-39)
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”
(Matt. 28:19-20)

Elke lokale kerk heeft een eigen identiteit en voegt een eigen kleur toe aan deze opdracht. Onze identiteit en kleur staat beschreven in ons visiedocument. Onze visiezin staat daarin centraal en is ook onze leidraad voor alles wat we doen. Onze visiezin is als volgt:

Ontdek vanuit Gods hart
wie je bent, hoe je mag leven
en hoe je een verschil kan maken
in het leven van een ander.

Deze zin vat samen waar wij als gemeente naar streven. Vanuit wat we geloven willen we mensen in Maassluis en de regio helpen om God te ontmoeten, zichzelf te ontdekken, te groeien en hun leven te delen met de mensen om hen heen. Op deze manier verlangen we meer van God op deze aarde zichtbaar te maken.

In ons visiedocument staat verder wat we geloven, waar we van dromen, wat we belangrijk vinden, waar we naar streven en wat we willen doen. Het visiedocument wordt los bijgevoegd bij dit cursusboekje, net als onze visieflyer waarin dezelfde informatie verkort en op een laagdrempelige manier staat beschreven.

Wij dromen van een krachtige kerk met een geweldige impact op Maassluis en de regio. Een kerk waar iedereen welkom is. Onze drijfveer is de onvoorwaardelijke liefde van God en zijn compassie voor álle mensen.

Wij willen Maassluis en de regio tot leven zien komen. We willen zien dat mensen, relaties, gezinnen, families, wijken, dorpen en steden tot bloei komen door de levensveranderende boodschap die Jezus kwam brengen, namelijk de boodschap van liefde, redding, vrede, hoop en eeuwig leven.

De manier waarop we kerk zijn past in de huidige tijd, bruist van leven en is aantrekkelijk om naar toe te gaan.

Wij willen dat vele mensen uit onze omgeving in de EGMA …

…gastvrijheid ervaren en zich thuis voelen;

…samen komen om God te ontmoeten en Hem te aanbidden;

…een plek vinden in een kleine groep waar persoonlijke aandacht en zorg is;

…levensveranderend onderwijs kunnen volgen;

…ontdekken wie ze zijn en tot hun bestemming komen, zoals God voor ogen heeft.

Ontdek vanuit Gods hart wie je bent, hoe je mag leven en hoe je een verschil kan maken in het leven van een ander.

Vanuit wat we geloven willen we mensen in Maassluis en de regio helpen om …

…God te ontmoeten,

…te ontdekken,

groeien

…hun leven te delen met de mensen om hen heen.

 

Op deze manier verlangen we meer van God op deze aarde zichtbaar te maken.

Alles begint bij het liefdevolle hart van God. Wij mogen Hem leren kennen en bekend maken als goede Vader.

Het uitgangspunt hierbij is dat God ons zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om ons te redden zodat wij eeuwig met Hem kunnen leven.

God nodigt ons uit om zijn liefde te beantwoorden, ons leven volledig aan Hem toe te wijden en gehoorzaam te zijn aan de principes die God ons in de Bijbel aanreikt.

Alleen de liefde van God is in staat om een mensenhart van binnenuit te veranderen op een manier zoals niets of niemand anders dat kan op deze wereld.

Wanneer je investeert in een relatie met Hem zál dit een verschil maken in je leven.

We willen je helpen om God te ontmoeten en een levende relatie met Hem op te bouwen.

Jij bent waardevol!

Vanuit de ontmoeting met God ga je ontdekken wie je bent, hoe God jou heeft bedoeld en welk plan God voor jouw leven heeft. Je leert om blij te zijn met jezelf en met de karaktereigenschappen die jou uniek maken.

Het kan zijn dat je op je weg door het leven beschadigd bent geraakt. Er zijn als het ware deukjes gekomen in jou als persoon.

God wil je op die punten weer compleet maken en je ‘terugbrengen naar het origineel’. Dit maakt dat je volledig vrij mag leven, zonder dat je gebonden bent aan pijn, gewoontes, teleurstelling of ervaringen uit het verleden.

We willen je helpen ontdekken hoe God jou heeft gemaakt zodat je volledig jezelf kunt zijn en tot het doel komt dat God voor jou heeft bedacht.

We mogen dagelijks groeien in ons geloof en elke dag een beetje meer op Jezus gaan lijken. Dit is het werk van de heilige Geest in ons.

De Bijbel reikt ons hemelse principes aan die we in ons dagelijkse leven mogen leren toepassen. Je wordt uitgedaagd niet alleen te lezen of te horen, maar ook te doen!

Om te kunnen groeien is het belangrijk om tijd te maken om God te ontmoeten en je leven met Hem te delen. Daarnaast is het belangrijk om de Bijbel te lezen die vol staat met waarheden en beloftes die je kan toepassen in je leven.

Je mag leren om volledig op God te vertrouwen, in de wetenschap dat God een trouwe en goede God is.

We willen je helpen om te groeien in je geloof en het leren begrijpen en toepassen van Bijbelse waarheden en principes in je leven.

De kerk is niet het gebouw of de dienst op zondag. De kerk wordt gevormd door individuen die gezamenlijk Jezus volgen.

Gods liefde maakt dat je bewogenheid en compassie hebt voor de mensen om je heen. Zijn liefde is dus je grootste drijfveer om een boodschap te zijn op de plek waar jij bent: op je werk, op het voetbalveld, in de supermarkt, etc.

We willen als kerk daarmee een verandering teweegbrengen in onze directe omgeving, gezinnen, families en uiteindelijk de gehele maatschappij.

Wij willen je onderwijzen, toerusten en aanmoedigen om met al je gaven en talenten en op de manier die bij jou past Jezus te volgen en een verschil te maken in het leven van een ander.

Wat geloven wij

Er is één God, de schepper en heerser van het universum. Hij heeft geen begin en geen eind en bestaat uit drie apart te onderscheiden personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De mens is gemaakt naar het beeld van God, om in karakter op hem te lijken. De mens is de kroon op de schepping. Hoewel mensen geweldige mogelijkheden hebben om goed te doen, zijn ze onderworpen aan een houding van ongehoorzaamheid aan God. We noemen dit zonde. Deze houding zorgt voor een scheiding tussen God en de mens.

Jezus Christus is de zoon van God. Hij is gelijk aan de Vader. Jezus leefde als mens op aarde zonder zonde en gaf zichzelf als een volmaakt offer voor de hele mensheid door te sterven aan een kruis. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood om zijn macht te laten zien over de zonde en de dood. Hij is naar de hemel gegaan en zal weer terugkeren om als Koning der Koningen en Heer der Heren te regeren.

Redding is een gift van God aan de mensheid. Mensen kunnen nooit zelf hun zonde weer goedmaken door te proberen zich beter te gedragen. Alleen door te geloven en vertrouwen op het offer van Jezus Christus kan een mens gered worden van de straf voor die volgt op de zonde. Eeuwig Leven begint op het moment dat iemand Jezus Christus in zijn leven aanvaardt als verlosser.

De Heilige Geest is gelijk aan de Vader en de Zoon. Hij is aanwezig op aarde als plaatsvervanger van Jezus om mensen ervan te overtuigen dat ze Jezus nodig hebben. Hij woont ook in iedere christen nadat hij/zij gered is. Hij geeft een christen kracht om te leven, de geestelijke waarheid te begrijpen en helpt het goede te doen. Een christen zoekt dagelijks naar de leiding door de Heilige Geest.

De bijbel is Gods Woord voor de hele mensheid. Het is door mensen geschreven onder de bovennatuurlijke leiding door de Heilige Geest. Het is de hoogste bron van waarheid voor het geloof en leven van een christen. Omdat het door God is geïnspireerd is het de absolute waarheid zonder enige verwarring of fout.

De doop door onderdompeling symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Jezus en is een openlijke verklaring van een mens dat hij Jezus heeft aangenomen als persoonlijke redder. De doop zelf redt niet, maar laat de hele wereld zien dat je gered bent. Het is daarnaast een bijbelse opdracht waardoor je liefde en gehoorzaamheid aan Jezus laat zien.

De wereldwijde kerk is het lichaam waarvan Christus het hoofd is en waar iedereen die gered is bij hoort. De kerk is zichtbaar in lokale gemeenschappen waar gelovigen samenkomen om met elkaar God te aanbidden, getraind te worden als volgeling van Jezus en elkaar te helpen en bemoedigen.

De mens is gemaakt om eeuwig te leven. Deze eeuwigheid breng je als mens door in een herstelde relatie met God door redding en vergeving of voor altijd zonder Hem. Om eeuwig zonder God te moeten leven is de hel. Om eeuwig met God te leven is het eeuwige leven.

Wij zijn als gemeente onlosmakelijk verbonden met Gods volk Israël. Door de geschiedenis heen zien wij dat God het Joodse volk liefheeft. Wij geloven dat Israël een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan en dat verschillende belangrijke beloften voor Israël zijn vervuld en nog vervuld zullen worden. De kerk heeft niet de plaats ingenomen van het volk Israël. Christus is gekomen om twee kuddes (Joden en niet-Joden) te verbinden tot  één grote kudde. Samen met het Joodse volk delen wij door geloof in hetzelfde behoud door de Messias Jezus.